โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 17 พ.ค. 2565 09:00 น.

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน มอบวุฒิบัตร แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ฝึกตัดเย็บโจงกระเบน และประดิษฐ์ผีเสื้อ ณ วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน มอบวุฒิบัตร แก่ผู้สูงอายุ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 17 พ.ค. 2565 14:00 น.

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดเข้าร่วมการฝึกสถานการณ์จริงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขนาดกลาง-ระดับ 2 ร่วมกับ บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำหัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแนวรับท่อ-ส่งผลิตภัณฑ์ระดับสูงสุดของโรงงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน เทศบาลเมืองมาบตาพุด

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 10 พ.ค. 2565 14:00 น.

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง เพื่อนำไปประดับในการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ณ Passione Hall (บริเวณลิฟท์แก้ว) ชั้น 1 ศูนย์การค้า Passione Shopping Destination ระยอง

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 9 พ.ค. 2565 09:00 น.

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมคณะ และหารือข้อราชการในการเตรียมความพร้อมการฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพเรือบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 6 พ.ค. 2565 14:30 น.

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยทางทะเลในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) ถนนไอ-เจ็ด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอนั...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 5 พ.ค. 2565 08:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง โดยจังหวัดระยองได้นำร้าน “ลีลาฝ้าย” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากฝ้าย ผ้าย้อมโคลนทะเล อำเภอบ้านฉางเข้าจัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล ...