ข้อมูลหน่วยงาน

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดระยอง

UploadImage ข้อกำหนด ฯ ฉบับที่ 47 / ประกาศขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน / ประกาศ /คำสั่ง ศบค.

5. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19)
4. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
3. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
2. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่  47)
1. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 14/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)

 
UploadImage
UploadImageคำสั่งจังหวัดระยอง

91.คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10196/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการด้านแรงงานเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) UploadImage
90. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9753/2565 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 33) UploadImage
89. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8717/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง ยกเลิกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 4) UploadImage
88. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8128/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 32) UploadImage
87. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7356/2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มาตรการด้านแรงงานเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 2) 
86. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6694/2565 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 31)    ภาคผนวกแนบท้ายคำสั่ง 
85. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6132/2565 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผลไม้เพื่อการส่งออก ของจังหวัดระยอง (Zero COVID Rayong Fruit : (ZCRF)     ภาคผนวกแนบท้ายคำสั่ง 
84.  คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5285/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1) เป็นกรณีเฉพาะรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
83. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 4174/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม)  เอกสารแนบท้าย 
82. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 4161/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม)  เอกสารแนบท้าย 
81. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 4074/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม)  เอกสารแนบท้าย 
80. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3724/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม)  เอกสารแนบท้าย 
79. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 2566/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม) 
78. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ที่ 1/2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการสำหรับผู้สัมผัสติดเชื้อโควิด-19 (ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง) 
77. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 1036/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง เรื่อง  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 30) 
76. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 760/2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 4) 
75. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 466/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 3) 
74. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 354/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2)     แนบท้ายคำสั่ง 
73. คําสั่งจังหวัดระยอง 235/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 เรื่อง  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    (ฉบับที่ 29) 
72. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 18041/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 28) 
71. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 17068/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 27)  แนบท้ายคำสั่ง 
70. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 16268/2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
69. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15811/2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
68. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15728/2564 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 26)  แนบท้ายคำสั่ง 
67. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15650/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 1)  แนบท้ายคำสั่ง 
66. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15177/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
65. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15026/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 25) 
64. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14943/2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
63. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14638/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม) 
62. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14330/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 24)  แนบท้ายคำสั่ง ที่ 14330/2564 
61. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14231/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
60. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 13246/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 23) 
59. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 13000/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) จังหวัดระยอง  แนบท้ายคำสั่ง  
58. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12996/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
57. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12626/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) 
56. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12602/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
55. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12446/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 21) 
54. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12240/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม) 
53. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11803/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 20) 
52. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11650/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม) 
51. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10967/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
50. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10844/2564 ลงวันที่  2 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 19
49. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10772/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
48. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10535/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
47. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10300/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18) 
46. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10008/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
45. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9855/2564 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 17) 
44. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9847/2564 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการด้านแรงงานเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
43. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9697/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
42. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9695/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 16) 
41. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9253/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
40. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9252/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15)
39. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8750/2564 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14) 
38. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8278/2564 ลงวัันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 13) 
37. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7076/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 12) 
36. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6759/2564 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่เกาะเสม็ด (คราวที่ 1)  
35. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6187/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก 
34. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6022/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ในพื้นที่เกาะเสม็ดเป็นระยะเวลา 14 วัน 
33. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5644/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) 
32. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5500/2564 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) 
31. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5441/2564 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 เรื่อง ขอให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
30. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5421/2564 ลงวันที่ 10 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) 
29. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 2853/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) 
28. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 2686/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 151/2564 เรื่อง ขอให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
27. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 2157/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) 
26. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 1615/2564 ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) 
25. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 1358/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) 
24. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 151/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง ขอให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
23. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 96/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)  
22. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) 
21. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 18586/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก จังหวัดระยอง หรือระหว่างอำเภอในจังหวัดระยอง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
20. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 18532/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) 
19. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 18388/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1) 
18. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11445/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 6)     แนบท้ายคำสั่ง  
17.คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10192/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปรับการตรวจหรือรักษา 
16. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9555/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 5) 
15. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8753/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง 
14. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8572/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 4)  มาตรการแนบท้ายคำสั่ง 
13. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8551/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3)  มาตรการแนบท้ายคำสั่ง 
12. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8097/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว  
11. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7507/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว
10. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7382/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 
9. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7381/2563 เรื่อง การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง 
8. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6948/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
7. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6947/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) 
6. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6374/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย 
5. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6372/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย  
4. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6107/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว
3. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6106/2563 เรื่อง ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
2.คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5435/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
1.คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5252/2563 เรื่อง ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
UploadImageประกาศจังหวัดระยอง
39. ประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ทุกแห่ง UploadImage
38. ประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง กรณีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
37. ประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์        เอกสารแนบท้ายประกาศ  
36. ประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
35. ประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง  
34. ประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง  ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการ 
33. ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
32. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้า-ออกจากอำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ทำงาน
31. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง
30. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ฉบับที่ 2)
29. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Cotonavirus Disease (COVID-19)) ในการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ  กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
28. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถาน
27. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 5)
26. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจกอาหารในลักษณะโรงทานของวัด มูลนิธิ โรงเจ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)
25. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 4)
24.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19แบบรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
23.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
22.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3)
21.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2)
20.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19
19.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
18.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริากรบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
17.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริากรบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
16.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริากรบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
15.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริากรบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
14.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
13.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
12.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2)
11.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
10.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)  UploadImage
9.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   
8.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดระยอง
7.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง
6.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
5.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 หยุดให้บริการชั่วคราว
4.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดระยอง 
3.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา
2.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 

UploadImageหนังสือเวียน/คำสั่ง เกี่ยวกับศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง
-  คำสั่งศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ที่ 1/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง 
- หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ 0017.1/ว 98/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่จังหวัดระยอง   
หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/ว 6752 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง  ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย   
หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.1/ว 6723 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เรื่อง ประกาศคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 18388/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1) (หัวหน้าส่วนราชการ) 
หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.1/ว 6722 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เรื่อง ประกาศคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 18388/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1) (นายอำเภอทุกอำเภอ) 
คำสั่งศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ที่ 7/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่ง ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 6686 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
แบบรายงานผู้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ "Rayong Fight Covid"
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/(COVID-19)/ว 2147 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท่าอากาศยานอู่ตะเภาจังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5514/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท่าอากาศยานอู่ตะเภาจังหวัดระยอง
คำสั่งศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง
คำสั่งศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ที่ 5/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง
คำสั่งศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง
คำสั่งศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการกักตุนสินค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง
คำสั่งศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ที่ 2/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง
คำสั่งศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3716/2563 เรื่อง ตั้งศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยอง

UploadImageประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
- คำสั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ที่ 17/2564 เรื่อง ปิดพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองเป็นการชั่วคราว 
- ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทางและผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
 
42. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9695/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 16)