ข้อมูลหน่วยงาน

รางวัลเลิศรัฐ

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564


หนังสือสั่งการ
*
ด่วนที่สุด รย 0017.5/ว 281 ลว. 18 ม.ค. 64          เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
รย 0017.5/ว 6143 ลว. 26 พ.ย. 63          เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เข้าร่วมรับชม VDO CONFERENCE
*
 CONFERENCE

แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564
ชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัลบริการ  
หลักเกณฑ์พิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ภาพรวมการสมัครรางวัลเลิศประจำปี พ.ศ. 2564 โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

การสมัครรางวัลเลิศรัฐ
รายละเอียดการเข้าสู่ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 


ดาวน์โหลดภาพประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

UploadImage