ข้อมูลหน่วยงาน

พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติ

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. จัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


พระราชกฤษฎีกา

พ.ร.ก. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
พ.ร.ก. ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
พ.ร.ก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560) 
พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555