ข้อมูลหน่วยงาน

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ

คู่มือหรือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
 

คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS ( Really Simple Syndication)

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

 - สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

- สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง          

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

 
 

คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน

ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

- สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

- สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 

- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

- สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง 


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ                          สิ่งแวดล้อม :
1. คู่มือการขอรับบริการด้านต่างๆ 
2. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง :
1. 
คู่มือตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว       พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
2. คู่มือตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
3. คู่มือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550