ข้อมูลหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดระยอง (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความ ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 (รายงานผลคะแนน ITA ของจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ว71 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565

บันทึกข้อความ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 (ผลการวิเคราะห์/ทบทวนข้อมูลผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 )

รายงานการประชุม วันที่ 18 มกราคม 2565

ว704 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบระยะเวลาการดำเนินการตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2565

บัญชีมอบหมายงานส่วนราชการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดระยอง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดระยองใสสะอาด 2565"


- คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


- การเสนอขอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนป้องกันการทุจริตจังหวัดระยอง


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


- การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานภารกิจสนับสนุน)


- คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดระยอง

- ว1388 ลว9มีค65 เชิญประชุม คกก.ควบคุมภายใน

- การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัด

- กิจกรรมผู้บริหารการจัดประชุมชี้แจงการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดระยอง 

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 (โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตรจังหวัดระยอง)


- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2 (โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตรจังหวัดระยอง)                                                                                                                                                                                                                                    

- แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำภาคการเกษตรจังหวัดระยอง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลาง+TOR

- รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง

- สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

- หนังสือแจ้งส่วนราชการ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดระยองใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

- Infographic ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดระยองใสสะอาด 2565”    

- ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดระยองใสสะอาด 2565”  และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

- คำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต