ข้อมูลหน่วยงาน

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
UploadImage1.1 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 385  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
UploadImage1.2 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
UploadImage1.3 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
UploadImage1.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 4621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม /คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         
คำสั่งจังหวัดระยอง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง และที่แก้ไขเพิ่มเติม

UploadImage1) คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12298/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
UploadImage2) คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 4929/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง 

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง และที่แก้ไขเพิ่มเติม

UploadImage1) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
UploadImage2) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
UploadImage3) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ลงวันที่ 12ตุลาคม 2564
 
UploadImage4) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

3. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
UploadImage3.1 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563
UploadImage3.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดระยอง
                UploadImage ความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดระยอง (ม.ค. 64) 
                UploadImageผลการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง
                          - ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค 1/2563
                          - ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1/2563
                          - ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 1/2563


4. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
UploadImage4.1 การลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563