ข้อมูลหน่วยงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
จังหวัดระยอง
 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง