ข้อมูลหน่วยงาน

แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570
UploadImage แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2566-2570  UploadImage
UploadImage แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  UploadImage
UploadImage แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2565 (ทบทวน ปี 2565)
UploadImage แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
UploadImage แผนพัฒนาอำเภอ
UploadImage คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดระยอง
UploadImage หลักเกณฑ์ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนฯ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
UploadImage การปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
UploadImage แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
UploadImage นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
UploadImage 1. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ ปี 66
UploadImage 1. ชี้แจงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ ปี 66
UploadImage 2. แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายฯ
UploadImage 3. แบบสรุปโครงการแบบย่อ งบจังหวัด
UploadImage 4. แบบรับรองความพร้อมของโครงการ (งบจังหวัด 66)
UploadImage 5. แบบบันทึกข้อตกลง กรณีดูแลทรัพย์สินเอง
UploadImage 5. แบบบันทึกข้อตกลง กรณีไม่ดูแลทรัพย์สินเอง
UploadImage 6. แบบบันทึกข้อตกลง กรณีไม่มีทรัพย์สินเกิดขึ้น