ข้อมูลหน่วยงาน

การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง
- คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15761/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

- แบบรายงานการตรวจติดตามและประเมินผล

- คณะทำงานชุดที่ 1 
        - สรุปโครงการ จำนวน 24 โครงการ
        - รายละเอียดโครงการ 

- คณะทำงานชุดที่ 2 
        - สรุปโครงการ จำนวน 24 โครงการ
        - รายละเอียดโครงการ 

- คณะทำงานชุดที่ 3 
        - สรุปโครงการ จำนวน 26 โครงการ
        - รายละเอียดโครงการ 

- คณะทำงานชุดที่ 4 
        - สรุปโครงการ จำนวน 33 โครงการ
        - รายละเอียดโครงการ 

- คณะทำงานชุดที่ 5 
        - สรุปโครงการ จำนวน 18 โครงการ
        - รายละเอียดโครงการ