ข้อมูลหน่วยงาน

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

UploadImage
นายชาญนะ  เอี่ยมแสง
โทร.0-3869-4001-2
รายละเอียดประวัติ...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

UploadImage UploadImage UploadImage
นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย
โทร.0-3869-4003
ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์
โทร.0-3802-9161
นายอนันต์  นาคนิยม
โทร.0-3869-4004


 
      UploadImage     UploadImage   
นายสุพจน์  ต่ออาจหาญ นางสาวประภาศรี  พิษณุพงควิชชา  
ปลัดจังหวัดระยอง
โทร.0-3869-4005
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง
โทร.0-3869-4000 ต่อ 34026
 
 
 
  รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดระยอง   คลิก