ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 UploadImage
หนังสือสั่งการ
- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565
- ขอเชิญสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564
-หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว  ลงวันที่  ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564   สิ่งที่ส่งมาด้วย   
- สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 639 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 492 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง การสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
-หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ ว 5142 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562
-หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2751 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

-ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
-แบบรายงานการปฏิบัติการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-powerpoint โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดระยอง วันที่ 3 สิงหาคม 2560
-powerpoint พ.ร.บ..ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-ตัวอย่างเอกสารการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
-ตัวอย่างสันแฟ้ม
-สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 3190 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
-แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเกณฑ์การประเมินฯ"
-โครงการ "ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"

-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
-คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
​ปี 2565
บทความเผยแพร่ความรู้ 26-30/2565
บทความเผยแพร่ความรู้ 21-25/2565
บทความเผยแพร่ความรู้ 16-20/2565
บทความเผยแพร่ความรู้ 6-10/2565
บทความเผยแพร่ความรู้ 1-5/2565

ปี 2564 
บทความเผยแพร่ความรู้ 36-40/2564
บทความเผยแพร่ความรู้ 31-35/2564
บทความเผยแพร่ความรู้ 26-30/2564
​- บทความเผยแพร่ความรู้ 21-25/2564
​- บทความเผยแพร่ความรู้ 16-20/2564
บทความเผยแพร่ความรู้ 11-15/2564
บทความเผยแพร่ความรู้ 6-10/2564
บทความเผยแพร่ความรู้ 1-5/2564

ปี 2563
บทความเผยแพร่ความรู้ 51-55/2563
บทความเผยแพร่ความรู้ 46-50/2563
บทความเผยแพร่ความรู้ 41-45/2563
บทความเผยแพร่ความรู้ 36-40/2563
บทความเผยแพร่ความรู้ 31-35/2563
- บทความเผยแพร่ความรู้ 26-30/2563
บทความเผยแพร่ความรู้ 21-25/2563
บทความเผยแพร่ความรู้  16-20/2563
บทความเผยแพร่ความรู้  11-15/2563
บทความเผยแพร่ความรู้  6-10/2563
บทความเผยแพร่ความรู้  1-5/2563
ปี 2562
-บทความเผยแพร่ความรู้  41-45/2562
-บทความเผยแพร่ความรู้  36-40/2562
-บทความเผยแพร่ความรู้  31-35/2562
-บทความเผยแพร่ความรู้  26-30/2562
-บทความเผยแพร่ความรู้  21-25/2562
-บทความเผยแพร่ความรู้  16-20/2562
-บทความเผยแพร่ความรู้  11-15/2562
-บทความเผยแพร่ความรู้  6-10/2562
-บทความเผยแพร่ความรู้  1-5/2562
ปี 2561
-บทความเผยแพร่ความรู้  51-55/2561
-บทความเผยแพร่ความรู้  46-50/2561
-บทความเผยแพร่ความรู้  41-45/2561
-บทความเผยแพร่ความรู้ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 4475 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561
-บทความเผยแพร่ความรู้ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 3274 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
-บทความเผยแพร่ความรู้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0201.2/ว 3207 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
-การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2321 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2560
-
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.1/ว 1098 ลงวันที่ 14 มี.ค.2560