ข้อมูลหน่วยงาน

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
***** รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)
-สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
-รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
-สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
-รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
-สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 1/2562
-รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 1/2562
-รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 3/2561

-สรุปมติข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 2/2561
-รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 2/2561
-สรุปมติ ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)  ครั้งที่ 1/2561
-รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)  ครั้งที่ 1/2561
-สรุปมติ ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561
-รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561
-สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560
-รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2560

***** คำสั่งต่าง ๆ 
-คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12812/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ "ระยอง 2020"
-คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12809/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรองรับการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองนวัตกรรม (Dream Team Rayong) ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562

-หนังสือแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการด้านการศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์  ใน-พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
-ตารางมอบหมายงานตามข้อสั่งการ
-แบบรายงาน
Powerpoint EEC นำเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
-EEC ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต
-EEC ด้านการเกษตร
-EEC ด้านอุตสาหกรรม
-EEC ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-EEC ด้านส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์
-EEC ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมือง
-EEC ด้านการท่องเที่ยว
-EEC ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
-คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14038/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
-คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14037/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องตั้งศูนย์ประสานงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
-คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 4312/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)
-หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 4664 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
-ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง  ตั้งศูนย์ประสานงานบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
-คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15785/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (กรศ.จังหวัดระยอง)
-คำสั่ง่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
-คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15787/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
-การประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
-ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง สรุปผลการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
-ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมส่วนย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชน งานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม
-ร่างกรอบการพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
-การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยระยอง
-บทสรุปโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
-แบบฟอร์มเสนอโครงการ (EEC)
-พระราชกิจจานุเบกษา
-แบบสรุปผลการดำเนินการ
-PPT สภาพัฒน์
-คณะกรรมการ EEC จังหวัด
-บทสรุปโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
-แบบฟอร์มเสนอโครงการ EEC