ข้อมูลหน่วยงาน

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จังหวัดระยอง
- สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 
- คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จังหวัดระยอง
- ระเบียบวาระการประชุม
- การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในเขตเทศบาลนครระยอง
- โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบระบบขนส่ง สำนักงานจังหวัด
- โครงการศึกษาการพัฒนา Smart City ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด สวนดุสิต
- รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ อบจ.รย.