ข้อมูลหน่วยงาน

คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ico_title คำสั่งจังหวัด ที่ 18582/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม) i_new

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14247/2565 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) i_new
ico_titleผนวก จ ลำดับ 16 แนบท้ายคำสั่ง 14247/2565 i_new

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12026/2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 14 แนบท้ายคำสั่ง 12026/2565 

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 87612565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 5 แนบท้ายคำสั่ง 8761/2565 

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6059/2565 ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 19 แนบท้ายคำสั่ง 6059/2565 

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5612/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 7 แนบท้ายคำสั่ง 5612/2565 

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3966/2565 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 24 แนบท้ายคำสั่ง 3966/2565 

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3841/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก ข ลำดับ 25 แนบท้ายคำสั่ง 3841/2565 
ico_titleผนวก ง ลำดับ 7 แนบท้ายคำสั่ง 3841/2565 

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3123/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 1 แนบท้ายคำสั่ง 3123/256
ico_titleผนวก จ ลำดับ 14 แนบท้ายคำสั่ง 3123/2565 

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 1885/2565 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 17 แนบท้ายคำสั่ง 1885/2565 

ico_title คำสั่งจังหวัด ที่ 18582/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 17478/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 17 แนบท้ายคำสั่ง 17478/2564 

ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 16900/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 7 แนบท้ายคำสั่ง 16900/2564 

ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15365/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 7 แนบท้ายคำสั่ง 15365/2564 

ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11191/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 19 แนบท้ายคำสั่ง 11191/2564 

ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11067/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 7 แนบท้ายคำสั่ง 11067/2564 

ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10134/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 13 แนบท้ายคำสั่ง 10134/2564 

ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6980/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleผนวก จ ลำดับ 13 แนบท้ายคำสั่ง 6980/2564 


ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3477/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_title
ผนวก จ ลำดับ 22 แนบท้ายคำสั่ง 3477/2564 


ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 1213/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_title
ผนวก ง แนบท้ายคำสั่ง 1213/2564 

ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 890/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_title
ผนวก ข แนบท้ายคำสั่ง 890/2564 
ico_titleผนวก จ แนบท้ายคำสั่ง 890/2564 


ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 493/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_title
ผนวก จ แนบท้ายคำสั่ง 493/2564 

ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 17923/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล(แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_title
ผนวก จ แนบท้ายคำสั่ง 17923/2563 
ico_titleผนวก ฉ แนบท้ายคำสั่ง 17923/2563

ico_title คำสั่งจังหวัด ที่ 16763/2563 ลงวันที่ 27พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ico_title คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15474/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล i_new

ico_title
สรุปบัญชีมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 15474/2563 i_new
ico_title
ผนวก ก แนบท้ายคำสั่ง 15474/2563 i_new
ico_title
ผนวก ข แนบท้ายคำสั่ง 15474/2563i_new
ico_title
ผนวก ค แนบท้ายคำสั่ง 15474/2563i_new
ico_title
ผนวก ง แนบท้ายคำสั่ง 15474/2563i_new
ico_title
ผนวก จ แนบท้ายคำสั่ง 15474/2563i_new
ico_title
ผนวก ฉ แนบท้ายคำสั่ง 15474/2563i_new
ico_title
ผนวก ช แนบท้ายคำสั่ง 15474/2563i_new
ico_title
ผนวก ซ แนบท้ายคำสั่ง 15474/2563i_new

ico_titleคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ 15271/2563 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563i_new

คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11359/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleผนวก ข ลำดับ 19 แนบท้ายคำสั่ง 11359/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ico_titleผนวก ข ลำดับ 27 แนบท้ายคำสั่ง 11359/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ico_titleผนวก ง ลำดับ 9 แนบท้ายคำสั่ง 11359/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
ico_titleผนวก จ ลำดับ 7 แนบท้ายคำสั่ง 11359/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9823/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleผนวก ข ลำดับ  แนบท้ายคำสั่ง 9823/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8821/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleผนวก ข ลำดับ 12 แนบท้ายคำสั่ง 8821/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8645/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleผนวก ง ลำดับ 5 แนบท้ายคำสั่ง 8645/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
ico_titleผนวก จ ลำดับ 5 แนบท้ายคำสั่ง 8645/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
ico_titleผนวก จ ลำดับ 7 แนบท้ายคำสั่ง 8645/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
ico_titleผนวก จ ลำดับ 8 แนบท้ายคำสั่ง 8645/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
ico_titleผนวก จ ลำดับ 14 แนบท้ายคำสั่ง 8645/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยองที่ 8084/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleผนวก ข ลำดับที่ 20 แนบท้ายคำสั่ง 8084/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 2596/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับพัสดุ ตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล 
ico_title สรุปบัญชีมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองปฏิบัติราชการแทน แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
ico_title ภาคผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
ico_title ภาคผนวก ข. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
ico_title ภาคผนวก ค. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
ico_title ภาคผนวก ง. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
ico_title ภาคผนวก จ. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
ico_title ภาคผนวก ฉ. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
ico_title ภาคผนวก ช. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
ico_title ภาคผนวก ซ. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12056/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3262/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 2840/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleผนวก ข (แนบท้ายคำสั่ง 2840/2562)
ico_title
ผนวก ง (แนบท้ายคำสั่ง 2840/2562) 
ico_titleผนวก จ (แนบท้ายคำสั่ง 2840/2562)

ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14545/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ico_titleผนวก ข (แนบท้ายคำสั่ง 14545/2561)
ico_titleผนวก ง (แนบท้ายคำสั่ง 14545/2561)
ico_titleผนวก จ (แนบท้ายคำสั่ง 14545/2561)
ico_titleผนวก ฉ (แนบท้ายคำสั่ง 14545/2561)
ico_title หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 00170.3/5058 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทานผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ico_title คำสั่งจังหวัด ที่ 13055/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12629/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12213/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.3/ว 4767 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12212/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล
ico_titleสรุปบัญชีมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12212/2561
ico_titleผนวก ก
ico_titleผนวก ข
ico_titleผนวก ค
ico_titleผนวก ง
ico_titleผนวก จ
ico_titleผนวก ฉ
ico_titleผนวก ช
ico_titleผนวก ซ
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11783/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11782/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไข)
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
คำสั่งจังหวัดระยองที่ 854/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภุมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล (แก้ไขเพิ่มเติม)
ผนวก ข
ผนวก ง
ผนวก จ
 การดำเนินการตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 คำสั่งจังหวัด ที่ 15089/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14728/2560  ลงวันที่ 29 กันยายน 2560  เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการและกำกับดูแล
ผนวก ก
ผนวก ข
ผนวก ค
ผนวก ง
ผนวก จ
ผนวก ฉ
ผนวก ช
ผนวก ซ
 คำสั่งจังหวัด ที่ 14912/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14728/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
 หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๓/ว ๓๕๘๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง