สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังกระรอก ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1,278,215 9 พ.ค. 2565-20 พ.ค. 2565 23 พ.ค. 2565-23 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2565 ไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ
2 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอยาดี ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 901,019 11 พ.ค. 2565-24 พ.ค. 2565 25 พ.ค. 2565-25 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ
3 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบยางพร ๑๔ (บริเวณหน้าหมู่บ้านวรกานต์ฮิลล์) หมู่ที่ ๒ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1,061,626 12 พ.ค. 2565-25 พ.ค. 2565 26 พ.ค. 2565-26 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 ไฟล์ประกาศ ไฟล์ประกาศ
4 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยน้ำทิพย์ (แยก ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 770,252 18 พ.ค. 2565-27 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565-30 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 ไฟล์ประกาศ
5 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าเภา หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1,318,824 18 พ.ค. 2565-27 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565-30 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 ไฟล์ประกาศ
6 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์ไพลิน หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 610,686 18 พ.ค. 2565-27 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565-30 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)
7 อบต.มาบยางพร ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฉัตราภัทร หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1,370,117 17 พ.ค. 2565-27 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565-30 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2565 ไฟล์ประกาศ ข้อกำหนดทางราชการ (TOR)