กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อกระทู้ : นำคนไปทำงานในพื้นที่สีแดงเข้ม
รายละเอียด : : นำคนไปทำงานในพื้นที่สีแดงเข้มต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ

ตอบ
1.ให้ลูกจ้างรายงานข้อมูลการเดินทางให้นายจ้างทราบ ประกอบด้วย วันเวลา สถานที่ พาหนะในการเดินทาง และกิจกรรมที่ทำให้แต่ละวัน
2. สถานประกอบกิจการ/นายจ้างจะต้องประเมินว่าลูกจ้างคนใดมีความเสี่ยงสูง หรือมีเหตุ อันควรสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับผู้ติดโรค หรือไปสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดโรคหรือมีการแพร่ระบาดของโคร หรือมีการเดินทางไปในสถานที่แออัดที่เสี่ยงต่อการติดโรค ให้จัดให้มีการกักตัว 14 วัน ในสถานที่พัก หรือสถานที่ที่นายจ้างได้จัดไว้ โดยอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วย หรือใช้สิทธิ หยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย หรือตามที่ตกลงกันเพื่อสังเกตอาการ ทั้งนี้ นายจ้างต้องรายงานให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้ท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ทราบโดยเร็ว และจัดเก็บข้อมูลพร้อมให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
  ผู้ดูแลระบบ       2021-08-09 14:23:16